Vedtægter for Samfundet Dansk Kirkesang

fremlagt ved årsmødet 12. september 1996

  • Samfundet Dansk Kirkesang har til formål at fremme forståelsen for den folkekirkelige gudstjenestes egenart med baggrund i den kirkemusikalske og teologiske tradition med stadigt blik for dens videreførelse og fornyelse som en slidbar udtryksform. Med udgangspunkt i inspirationen fra Thomas Laub ønsker Samfundet Dansk Kirkesang at understrege den kunstneriske overensstemmelse mellem ord og musik i gudstjenesten og i de kirkemusikalske udfoldelser i øvrigt.

  • Dette søges opnået ved udgivelsen af Dansk Kirkesangs Årsskrift og andre publikationer, afholdelse af kurser samt ved at yde støtte til arbejder, der svarer til Samfundet Dansk Kirkesangs formål.

  • Samfundet Dansk Kirkesang ledes af en bestyrelse, der selv vælger sin formand, sin forretningsorden, og i øvrigt er selvsupplerende.

  • Som medlemmer af Samfundet Dansk Kirkesang optages enhver, der har interesse for foreningens arbejde. Medlemmerne får tilsendt Dansk Kirkesangs Årsskrift og informeres om øvrige udgivelser. Der betales et årligt kontingent. Der afholdes et årligt medlemsmøde, hvor beretning og regnskab fremlægges.

  • I tilfælde af Samfundet Dansk Kirkesangs ophør overgår dets aktiver efter bestyrelsens beslutning til at fremme de formål, der er nævnt i punkt 1.